16 jan 2004 18:00

Ministerraad van 16 en 17 januari 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2004, te Petit Leez (Gembloers) van 10 tot 17 uur.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2004, te Petit Leez (Gembloers) van 10 tot 17 uur.

De bijzondere vergadering was gewijd aan socio-economische maatregelen tot het scheppen van een gunstig klimaat voor de heropleving van de economie en de bevordering van de tewerkstelling, vooral van zelfstandigen.

Biobrandstoffen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en van Mevrouw Freya Van den Bossche , Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, verleende de de Ministerraad zijn goedkeuring aan het voorstel tot omzetting van de Europese richtlijn 2003/30 van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer.

Vergrijzing en leeftijdsbewust arbeidsmarktbeleid

De vergrijzing van de bevolking stelt de samenleving voor belangrijke uitdagingen. Het is mogelijk van de vergrijzing een maatschappelijk succes te maken, op voorwaarde dat tijdens deze legislatuur de nodige aanpassingen gebeuren in het sociale beleid. De federale regering wenst in de tweede helft van 2004 een breed maatschappelijk debat over het opvangen van de vergrijzing, waarbij met name de problematiek van het einde van de loopbaan met de sociale partners besproken zal worden. Dit debat moet leiden tot concrete conclusies tegen het einde van 2004, zodat maatregelen kunnen geïmplementeerd worden in het begin van 2005. Intussen wordt aan de Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk opdracht gegeven om samen met de Minister van Werk aan de hand van concrete acties de positieve mogelijkheden van een leeftijdsbewust arbeidsmarktbeleid te illustreren en te ondersteunen.

Betere opvolging van werklozen

Wie een uitkering krijgt als werkzoekende, moet effectief op zoek zijn naar werk. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gaat werkzoekenden van nabij opvolgen, om te voorkomen dat ze de moed opgeven. Wie aanhoudend weigert een opleiding te volgen of werk te zoeken, zal geleidelijk zijn werkloosheidsuitkering verliezen. Tegelijk wordt de bestaande regeling voor de schorsing van uitkeringen (het beruchte "artikel 80") afgeschaft.