16 jan 2004 18:00

Vruchtbare samenwerking leidt tot vereenvoudiging

De Ministerraad heeft de Staatssecretarissen Peter Vanvelthoven en Vincent Van Quickenborne, verantwoordelijk voor respectievelijk de Informatisering van de Staat en de Administratieve Vereenvoudiging, de opdracht gegeven hun goede samenwerking verder te zetten om zo een aantal belangrijke vereenvoudigingsprojecten, dank zij een uitgekiende ICT-ondersteuning, te verwezenlijken.

De Ministerraad heeft de Staatssecretarissen Peter Vanvelthoven en Vincent Van Quickenborne, verantwoordelijk voor respectievelijk de Informatisering van de Staat en de Administratieve Vereenvoudiging, de opdracht gegeven hun goede samenwerking verder te zetten om zo een aantal belangrijke vereenvoudigingsprojecten, dank zij een uitgekiende ICT-ondersteuning, te verwezenlijken.

Voor Staatssecretaris Vanvelthoven concentreren de beslissingen van de Ministerraad zich rond zes punten: 1. Task Force Administratieve Vereenvoudiging en informatisering van de Staat: de federale Task Force wordt heropgestart, onder het voorzitterschap van de Premier. Alle inspanningen rond Informatisering en Administratieve Vereenvoudiging worden in de Task Force gecoördineerd. 2. De éénvormigheid van Informatie: de elektronische identiteitskaart, die beveiligde overheidsdiensten garandeert, wordt aanvaard als unieke identificatiekaart voor alle federale overheidstoepassingen en wordt tevens aan de Gemeenschappen en Gewesten aangeboden. De FEDMAN (het netwerk waarop het dataverkeer van de federale overheid beveiligd wordt verstuurd) zal door alle Federale OverheidsDiensten (FOD's) worden gebruikt, en eveneens aan de Gemeenschappen en Gewesten worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor de federale Portaalsite, www.belgium.be , die meer dan ooit de unieke toegangspoort tot alle soorten overheidsinformatie moet worden. Om de communicatie met de federale overheid te vereenvoudigen, krijgen alle federale ambtenaren een uniform e-mailadres, voornaam.naam@belgium.be 3. De Staatssecretaris, in samenwerking met de Minister van Binnenlandse Zaken, introduceert een eID-label voor toepassingen met de elektronische identiteitskaart (eID). Op die manier worden ook bedrijven gestimuleerd gebruik te maken van de eID, en garandeert het label een absoluut beveiligde toepassing. Hetzelfde geldt voor kaartlezers: de bestaande kaartlezers en de apparaten die nog op de markt komen, krijgen een eID-label indien ze aan alle voorwaarden voldoen. 4. Een belangrijk element in het creëren van nieuwe banen, is het verminderen van de administratieve last van bedrijven. Het volledige circuit van openbare aanbestedingen (van het publiceren over het indienen van een offerte tot en met de toewijzing en de uitvoering) wordt geïnformatiseerd. Momenteel wordt alleen de publicatie door een beperkt aantal overheidsdiensten gebruikt. 5. Kruispuntbank Ondernemingen: de KBO wordt verder uitgebouwd, en vanaf 1 april maken de Staatssecretarissen bekend welke nieuwe toepassingen via de KBO beschikbaar worden gesteld. 6. Tax-on-web II: de Ministerraad beslist dat Tax-on-Web verder wordt uitgebreid. Mandaathouders zullen voor derden de elektronische belastingsaangifte kunnen invullen, en ook belastingsambtenaren kunnen een volmacht krijgen om burgers aan het loket elektronisch verder te helpen. Ten slotte wordt het ook mogelijk om de bijlagen elektronisch toe te voegen. De Ministerraad heeft op voorstel van Staatssecretaris Van Quickenborne 16 concrete voorstellen goedgekeurd inzake de administratieve vereenvoudiging. Doel is om de administratieve lasten op bedrijven in 2004 verder te verminderen op drie terreinen: - startende zelfstandigen en bedrijven - fiscale verplichtingen - sociale verplichtingen Het opstarten van een bedrijf zal verder worden vereenvoudigd door het uniek ondernemingsloket te versterken en meer bevoegdheden te geven. Het ultieme doel is de opstarttermijn van 56 dagen te beperken tot 3 dagen. Zodoende kunnen we het aantal starters (2002: 3%; 2003 3,9%) verder opdrijven. Volgende beslissingen zijn daartoe genomen: 1. de oprichting van een vennootschap zal sneller en gemakkelijker kunnen door de elektronische aansluiting van de notaris op de Kruispuntbank Ondernemnigen. Vandaag duurt deze procedure 10 tot 30 dagen. Dit zal worden herleid tot 1dag. De aansluiting wordt voorzien tegen 1 september 2004. Ook de publicatie in het elektronisch Belgisch Staatsblad zal tegen de zelfde datum worden vergemakkelijkt. Ten slotte voorzien we een publiek toegankelijke statutendatabase tegen 1 januari 2005. 2. Eveneens zal de BTW-inschrijving in het ondernemingsloket kunnen geschieden. Dit levert een tijdsbesparing op van 5 tot 10 dagen. Vandaag moet men immers na het ondernemingsloket nog eens apart naar het BTW-kantoor. 3. Er zal gestart worden met een complete elektronische opstartmogelijkheid voor cafés, restaurants en hotels. Naast de ondernemingsformaliteiten zullen ook alle attesten en vergunningen (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, verkoop tabak en alcohol,...) kunnen worden geregeld in het uniek ondernemingsloket. 4. Tegen 1 september 2004 komt er een concreet voorstel van modernisering van de vestigingswetgeving van 1998, na consultatie met de betrokken organisaties. Het project wordt aangestuurd door de Minister van Middenstand. Voor bestaande bedrijven zullen bestaande verplichtingen vereenvoudigd worden: 1. bedrijven met een omzet tussen 500.000 en 1.000.000 euro zullen volstaan met een driemaandelijkse in plaats van een maandelijkse BTW-aangifte, met uitsluiting van fraudegevoelige sectoren. Dit zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor meer dan 25.000 bedrijven. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2005. 2. de verplichting tot het houden van de papieren boekhouding wordt afgeschaft indien de elektronische boekhouding de nodige garanties biedt om fraude tegen te gaan.Een voorontwerp van Koninklijk Besluit is hiertoe voorbereid, en zal medio maart 2004 op de Ministerraad worden goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de verplichting om blanco-boeken te laten paraferen of viseren blad na blad door de griffie van de handelsrechtbank. Dit impliceert minder papieren voor honderdduizenden bedrijven en zelfstandigen. 3. De elektronische belastingsaangifte (tax-on-web) wordt uitgebreid zodat meer mensen (2003: 57.000) er gebruik van maken. Daartoe zullen ambtenaren die op vandaag voor 400.000 burgers de belastingsaangifte invullen gebruik maken van deze elektronische aangifte. 4. Ook op het vlak van de sociale verplichtingen van bedrijven zal er verder worden vereenvoudigd. Nadat de multifunctionele aangifte (DMFA) en Dimona op 1 januari 2003 werden opgestart en die beide betrekking hebben op loon en arbeidstijden, zullen ook andere gegevens in verband met tewerkstelling geëlektroniseerd worden via de aangifte van sociale risico's. Concreet denken we de aangifte van een arbeidsongeval. 5. Specifiek voor de horeca en de tuinbouw zal de vrijstelling van de aangifte voor gelegenheidswerkers met 1 jaar worden uitgesteld tot 1 januari 2005. Eerst moet er een studie komen naar de vermindering van de administratieve lasten voor deze sectoren. 6. Ten slotte zal onder leiding van de Minister van Werk een nota worden voorbereid om het elektronisch afsluiten van arbeidscontracten en de elektronische kennisgeving, en dit tegen 1 mei 2004. Al deze voorstellen zullen worden geïntegreerd in de actieplannen "vereenvoudiging" die elke minister tegen 15 februari aanstaande klaar zal hebben, hetgeen zal resulteren in een totaal actieplan administratieve vereenvoudiging einde maart 2004. Elk trimester volgt een rapportering aan de ministerraad die de resultaten zal implementeren.