20 mrt 2014 17:56

Maatregelen in het eenheidsstatuut op het vlak van de ontslagcompensatievergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat maatregelen in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen invoert op het vlak van de ontslagcompensatievergoeding. 

De wet die het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden invoert*, op het vlak van de opzeggingstermijnen en de carenzdag, vrijwaart de rechten van personen die een ontslagcompensatievergoeding krijgen in de wettelijke verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Ook voert ze een cumulatieverbod tussen ziekte-uitkeringen en de ontslagcompensatievergoeding in. Het ontwerp voert deze wettelijke bepalingen uit:

  • de dagen die gedekt worden door de ontslagcompensatievergoeding worden gelijkgesteld met arbeidsdagen om de wachttijd te vervullen in het kader van de uitkeringsverzekering
  • het bepaalt hoe de hoedanigheid van rechthebbende kan worden aangetoond voor de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering door een persoon die een ontslagcompensatievergoeding ontvangt
  • de periode, gedekt door de ontslagcompensatievergoeding, wordt voor de berekening van de aanvullende bijdragen geneutraliseerd

Op deze manier worden personen die een ontslagcompensatievergoeding ontvangen, op dezelfde wijze behandeld als personen die een gewone opzegvergoeding ontvangen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994