23 dec 2022 16:58

Maatregelen inzake de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen voor 2023-2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die bij aansluiten de maatregelen omtrent de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen 2023-2024. In dit kader neemt de ministerraad eveneens akte van twee ontwerpen van koninklijk besluit.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers. Het ontwerp beoogt de verschillende bedragen van het invaliditeitspensioen van de mijnwerkers met 2,5 % te verhogen, vanaf 1 juli 2023.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en beoogt het bedrag van de inhaalpremie die aan sommige invalide gerechtigden in de uitkeringsverzekering voor werknemers wordt toegekend, te verhogen.

Het derde ontwerp van koninklijk besluit wil de toepassing van de inhouding van 3,5% op de invaliditeitsuitkeringen ten behoeve van de pensioensector vermijden wanneer het geherwaardeerde bedrag van de minimumuitkering voor een regelmatig werknemer niet wordt overschreden. Het ontwerp past de bedragen vermeld in de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen aan.

Daarnaast neemt de ministerraad akte van een ontwerp van koninklijk besluit dat diverse maatregelen doorvoert in het kader van de welvaartsvastheid in de sector van de uitkeringsverzekering voor werknemers en van een ontwerp van koninklijk besluit dat de schorsing van de herwaardering van de invaliditeitsuitkeringen voor de gerechtigden die uiterlijk op 31 augustus van het betrokken jaar gedurende 15  jaar arbeidsongeschikt zijn, verlengt tot 2024.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Ontwerp van koninklijk besluit tot herwaardering van de bedragen bedoeld in artikel 136, § 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994