20 jul 2022 18:00

Maatregelen inzake personeelstekort in de zorgsectoren

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die diverse maatregelen invoeren om het tekort aan personeel in de zorgsectoren op korte termijn op te vangen.

Naar aanleiding van de algemene krapte op de arbeidsmarkt en de blijvende gevolgen van de COVID-19-pandemie, is er een acute nood aan zorgpersoneel in de ziekenhuizen en andere zorgsectoren.

In deze context voorziet het voorontwerp van wet in diverse tijdelijke maatregelen waardoor op korte termijn extra personeel kan worden ingezet. Deze maatregelen blijven van toepassing tot 31 december 2022 waarna ze verlengbaar zijn voor zes maanden bij een in ministerraad overlegd besluit.

Zo wordt er een CAO afgesloten die voorziet in de voorrang voor deeltijdse werknemers om een vacante betrekking bij werkgever in te vullen of een contract van onbepaalde duur te krijgen. Arbeidsrechtelijk worden de regels zo aangepast zodat gepensioneerden vanaf 65 jaar en gepensioneerd op 1 juli 2022 niet nadelig belast worden op de extra inkomsten uit werk in de zorgsector. De prestaties zullen afzonderlijk belast worden aan een tarief van 33% en vrijgesteld zijn van persoonlijke RSZ-bijdragen. Daarnaast is ook de rol van vrijwilligers cruciaal gebleken om zowel logistieke bijstand te verlenen als om te helpen de bevolking te vaccineren tegen COVID-19. Het ontwerp van koninklijk besluit biedt daarom de nodige rechtszekerheid voor deze vrijwilligers en heeft als doel de maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding te verhogen voor vrijwilligers die in 2022 actief zijn in de zorgsector, inclusief de vaccinatiecentra. Vrijwilligers die sinds het begin van de pandemie en de vaccinatiecampagne zijn ingezet, kunnen zo hun inzet voor de volksgezondheid voortzetten.

Concreet wordt de maximale jaarlijkse onkostenvergoeding voor 2022 verhoogd naar 3 684 euro (2 479 euro niet-geïndexeerd). Vrijwilligers die de maximale dagvergoeding ontvangen, kunnen zo tot 100 dagen in plaats van 74 dagen actief zijn. Het aantal uren studentenarbeid in een zorginstelling in het derde en vierde kwartaal van 2022 komen niet in aanmerking voor het quotum van 475 uren per jaar. ​

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsectoren

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers