30 nov 2012 18:17

Maatregelen voor de gas- en elektriciteitsmarkt

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen inzake energie. Het voorontwerp voert een aantal maatregelen uit het globale pakket van maatregelen voor de gas- en elektriciteitsmarkt uit die de ministerraad op 12 maart 2012 goedkeurde. Het wijzigt ook de elektriciteitswet.

Het voorontwerp voert een aantal maatregelen uit het pakket voor de gas- en elektriciteitsmarkt uit. Zo worden eindafnemers van groene elektriciteit vanaf 1 januari 2013 niet langer vrijgesteld van de bijdrage aan het Kyotofonds en het Fonds voor de ontmanteling van de kerncentrales. Door de aankoop van oorspronggaranties in het buitenland, waardoor de eindafnemers niet langer bijdragen aan de Belgische Kyotodoelstelling, was de vrijstelling niet meer verantwoord.

Het zogenaamde dubbele plafond bij het degressiviteitsmechanisme voor grote gebruikers van elektriciteit wordt afgeschaft. De federale bijdrage die de grote industriële gebruikers dienen te betalen wordt degressief verminderd met een laatste schijf die begint aan 25 000 MWh per jaar. Die schijf wordt niet langer beperkt. De drempel in euro blijft behouden op 250 000 euro.

De elektriciteitswet wordt in overeenstemming gebracht met bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 over de groenestroomcertificaten. Daarnaast wordt ook verduidelijkt dat windmolenparken die hun elektriciteit in het distributienet invoeren, in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten. Een regularisatie van een bestaande situatie.

Ten slotte worden twee koninklijke besluiten bekrachtigd.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.