07 jul 2006 17:50

Magistraten

Uitbreiding van het kader van magistraten in Mons en Gent

Uitbreiding van het kader van magistraten in Mons en Gent

Op voorstel van de Minister van Justitie Laurette Onkelinx ging de ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 voor de rechterlijke organisatie betreffende het hof van beroep van Mons en de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Als gevolg van wat werd gerealiseerd in de vier andere ressorten van het hof van beroep werden er samenwerkingsprotocollen afgesloten met de Eerste Voorzitter van het hof van beroep van Mons en de Procureur-generaal van dit hof om langs weerskanten de middelen vrij te maken en de methodes te ontwikkelen die nodig zijn voor de strijd tegen de gerechtelijke achterstand. Dit wetsontwerp realiseert de verschillende kaderuitbreidingen die met deze overheden werden overeengekomen. Het verhoogt ook het kader van de magistraten van de rechtbank van eerste aanleg te Gent in functie van de werkzaamheden van de fiscale kamers. 1. Uitbreiding van het kader van het hof van beroep en het parket-generaal van Mons De maatregelen voorzien in het protocol van 5 juli zijn: - De raadsheer en de substituut van de procureur-generaal die de wet van 11 maart 2004 in overtal toekende, zullen per 1 april 2007 in het kader worden ingeschakeld. Het is immers de bedoeling om het hoog tempo dat thans vereist is, op langere termijn aan te houden. Dit tempo blijkt niet af te nemen, ook niet op middellange termijn. Als dit tempo echter wel afneemt, kan men alle beschikbare capaciteit herinschakelen ten voordele van de correctionele sector. - Een effectieve raadsheer en een raadsheer in overtal zullen vanaf 1 januari 2008 worden aangeworven. Ze worden toegewezen aan de afdeling van de burgerlijke zaken. De vermeerdering van het aantal zittingen als gevolg van het aantreden van deze raadsheren zou ertoe moeten leiden om binnen een termijn van 3 burgerlijke jaren de vaststellingen te herleiden tot een maximum termijn van 6 maanden in alle burgerlijke kamers van het hof. - Bij het parket-generaal zal een bijkomende magistraat in overtal worden aangeworven met ingang van 1 januari 2008 voor de versterking van de jeugdsector en de correctionele sector. Met deze bijkomende interventiecapaciteit moet men eveneens beter het hoofd kunnen bieden aan de verplichtingen die verband houden met de deelname van elk parket-generaal aan het uitwerken van een strafbeleid en aan de inwerkingtreding ervan binnen het ressort. - Met ingang van 1 januari 2008 wordt één der posten van substituut van de procureur-generaal vervangen door een post van advocaat-generaal om op het parket-generaal van Mons hetzelfde evenwicht tussen deze twee functies te behouden als doorgaans het geval is in de parketten-generaal. - Vanaf 1 januari 2008 werd er een griffier voorzien zodat de administratieve diensten van het hof en van het parket-generaal van hun kant het extra werk kunnen bolwerken dat de aanwezigheid van nieuwe magistraten met zich meebrengt. 2. Uitbreiding van het kader van fiscale rechters van de rechtbank van eerste aanleg te Gent. In het kader van de oprichting van de fiscale kamers (wet van 23 maart 1999) kregen enkel de zetels van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Mons bijkomende magistraten toegewezen. Vervolgens werden er fiscale kamers opgericht in de rechtbanken van eerste aanleg te Aarlen, Brugge, Hasselt, Leuven, Namen en Nijvel. De hypothese van de werklast die destijds werd gebruikt bij de raming van het nodige aantal fiscale rechters blijkt in de praktijk ongeschikt te zijn. Het is inderdaad zo dat het globale volume aan zaken van de fiscale kamers in de 4 grote ressorten nagenoeg hetzelfde is en het is het ressort van Gent dat in absolute cijfers gesproken het grootst aantal zaken behandelt. Het ressort van Gent kreeg, op het moment van de oprichting van de fiscale kamers, echter slechts 4 bijkomende magistraten tegenover 6 te Antwerpen en Luik en 9 te Brussel. Het conformeren met de ressorten van Antwerpen en Luik was bijgevolg volledig gerechtvaardigd. Dat is dus de tweede doelstelling van dit ontwerp. De twee bijkomende magistraten bestaan uit een vice-voorzitter en een rechter, volgens de gewoonlijk gehanteerde regel van één vice-voorzitter voor vijf magistraten.