08 sep 2006 17:00

Management- en staffuncties in instellingen van openbaar nut

Integratie van het systeem van management- en staffuncties in instellingen van openbaar nut

Integratie van het systeem van management- en staffuncties in instellingen van openbaar nut

De ministerraad besliste op 9 juni 2006 het systeem van de management- en staffuncties in elf instellingen van openbaar nut in te voeren. Na aanpassing van het ontwerp van koninklijk besluit aan het advies van de Raad van State zijn enkel nog de Regie der gebouwen, het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, het Federaal planbureau en het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten voor de toepassing van het koninklijk besluit weerhouden. Voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg wordt geen actie voorzien, vermits ze al reglementaire teksten hierover hebben. Voor de Pensioendienst van de overheidssector wordt een nieuwe reglementaire tekst opgesteld. Voor het Belgisch interventie- en restitutiebureau, het Nationaal geografisch instituut, het Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en de Centrale dienst voor sociale en culturele actie van het ministerie van defensie zal men de oprichtingswetten via een wetsontwerp aanpassen, om ook daar de managementfuncties in te voeren. Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont stelde hiervoor het ontwerp van koninklijk besluit in derde lezing voor dat de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut regelt. Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.