14 jul 2006 17:00

Managementfuncties

Samenstelling van de selectiecommissie voor de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

Samenstelling van de selectiecommissie voor de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

Op voorstel van Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed. Dat wijzigt het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid. Momenteel moet Selor een selectiecommissie samenstellen van 10 leden (6 externe experts en 4 ambtenaren) en een voorzitter. Gezien de functies die de commissieleden uitoefenen en de drukke agenda, tonen de eerste ervaringen aan dat de samenstelling van een selectiecommissie bijzonder lastig is. Daarom wordt voorgesteld het aantal leden te beperken. Voortaan zal de selectiecommissie als volgt worden samengesteld: - 2 ambtenaren van een niveau dat minstens gelijk is aan dat van de te begeven functie; - 2 externe experts met expertise of bijzondere kennis van de materies specifiek aan de te begeven functie; - 1 vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties; - 1 vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties. Het ontwerp is voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 30 november 2003.