29 apr 2005 17:00

Managementfuncties

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit op twee vlakken. De samenstelling van de selectiecommissies wordt gewijzigd. Ze bestaan nu uit 4 externe experts en 2 ambtenaren. Die commissies zullen steeds tweetalig zijn, maar worden om redenen van efficiëntie van 10 naar 6 leden teruggebracht. Het ontwerp voorziet ook dat, als er na het onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidaturen slechts kandidaten van één taal overblijven, enkel de commissieleden van deze taal die kandidaten zullen onderzoeken. In dit geval zal de selectiecommissie dus worden teruggebracht tot 3 leden. De selectiecommissies zullen in alle gevallen worden voorgezeten door de afgevaardigd bestuurder van SELOR of zijn afgevaardigde. De andere wijzigingen zijn van technische aard. Het ontwerp wordt na overleg in Comité B, voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 29 oktober 2001.