07 jul 2006 17:50

Managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

Aanduiding, uitoefening en weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

Aanduiding, uitoefening en weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

Op voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid. Het ontwerp verduidelijkt de beroepsmogelijkheden na de vermelding 'onvoldoende' tijdens een evaluatie. Die verschillen volgens de hiërarchische positie van de titularissen van de managementfuncties. De algemeen bestuurder en zijn adjunct zullen beroep kunnen indienen bij een beperkt comité, zodanig samengesteld dat het principe van paritair beheer eigen aan de openbare instellingen van sociale zekerheid wordt nageleefd. De titularissen van een managementfunctie -1, -2 en -3 zullen hun beroep indienen bij een beroepscomité samengesteld uit zes algemeen bestuurders en/of adjunct-algemeen bestuurders. Het ontwerp verbetert overigens het formele beheer van de organisatie. Ook zorgt het ervoor dat de volledige evaluatieprocedure toepasselijk wordt op de eerste tussentijdse evaluatie van de titularissen van de managementfuncties. (*) van 30 november 2003.