27 jan 2006 16:00

Managementfuncties in federale overheidsdiensten

Bepalingen over de managementfuncties bij de overheid

Bepalingen over de managementfuncties bij de overheid

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 wijzigt, betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de federale programmatorische overheidsdiensten. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. Het ontwerp beschermt de mandaathouder, wanneer zijn evaluator hem niet heeft geëvalueerd. In dat geval krijgt de mandaathouder de vermelding voldoende. Het ontwerp bevat ook bepalingen over de toekenning en de berekening van de beëindigingsvergoeding en de herintegratievergoeding. De beëindigingsvergoeding kent een tijdelijk vervangingsinkomen toe aan de mandaathouder die door een evaluatie 'onvoldoende' zijn mandaat niet meer kan uitoefenen. De herintegratievergoeding wordt toegekend aan de mandaathouder die geen nieuw mandaat krijgt, ook al was zijn evaluatie wel voldoende. Geen van beide vergoedingen kan men cumuleren met een werkloosheidsuitkering. Ten slotte geeft het duidelijkheid over de pensioenleeftijd van de mandaathouders. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.