05 feb 2021 16:22

Mandaat in het kader van hernieuwbare energie

De ministerraad geeft een mandaat aan minister van Energie Tinne Van der Straeten om gesprekken op te starten in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.

Om de doelstelling voor de productie van hernieuwbare energie te bereiken, waartoe het zich in het kader van het samenwerkingsakkoord heeft verbonden, moet de Federale Staat een akkoord van statistische overdracht met een andere Lidstaat sluiten. Om de aankoop van statistieken te onderhandelen en een dergelijk akkoord te sluiten, moet de bevoegde minister over een mandaat van de ministerraad beschikken. 

Concreet geeft de ministerraad mandaat aan de minister van Energie om: 

  • bij de Europese Commissie een kennisgeving in te dienen waarbij overmacht wordt ingeroepen voor het tekort aan hernieuwbare energie ten opzichte van de federale doelstelling in het intra-Belgische samenwerkingsakkoord
  • in naam van de Federale Staat met een andere lidstaat een akkoord te onderhandelen en te sluiten met betrekking tot de statistische overdracht dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ministerraad
  • te onderhandelen over de verdeling van het nationale tekort tussen de Federale Staat en de Gewesten in het kader van een interfederaal overleg

Mandaat voor het onderhandelen van een akkoord voor de statistische overdracht van een bepaalde hoeveelheid energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen met een andere Lidstaat, en voor het onderhandelen en de verdeling van het nationale tekort ten opzichte van de Belgische doelstelling voor de productie van hernieuwbare energie, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020