20 mrt 2014 17:57

Mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de mandaattoelage vastlegt van de commandant van een hulpverleningszone en de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige. 

Het ontwerp voert de wet van 15 mei 2007 uit betreffende de civiele veiligheid. Het bepaalt:

  • de mandaattoelage van de zonecommandant, waarvan het bedrag afhangt van het type categorie waartoe de zone behoort,
  • de grenzen binnen dewelke de zoneraad de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone vastlegt, namelijk maximum 95% van de toelage van de commandant van de zone in kwestie.

Het ontwerp wordt voorgelegd voor syndicale onderhandeling en overleg met de gewesten. Het wordt vervolgens voor advies overgemaakt aan de Raad van State.