14 apr 2023 15:44

Marien ruimtelijk plan van de Belgische zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen doorvoert omtrent de instelling van een raadgevende commissie en de procedure tot aanneming van een marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan de wet van 11 december 2022 ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden en geeft tegelijk verdere uitvoering aan de Europese richtlijn 2014/89/EU tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning.

Concreet worden de volgende wijzigingen doorgevoerd op het vlak van de raadgevende commissie en de procedure tot aanname van het ruimtelijk plan:

  • De douane wordt toegevoegd als lid van de raadgevende commissie
  • naast het Vlaams Gewest wordt nu ook het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest uitgenodigd om een of meer vertegenwoordiger af te vaardigen voor de raadgevende commissie
  • in de nieuwe procedure wordt nog slechts één voorlegging aan de ministerraad voorzien bij de finale goedkeuring van het plan. De adviestermijn voor de raadgevende commissie wordt dertig dagen met de mogelijkheid tot verlenging met een bijkomende dertig dagen

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.