07 dec 2018 16:54

Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 vaststelt.

Het marien ruimtelijk plan is een plan dat de ruimtelijke en temporele structuur van de menselijke activiteiten organiseert, op basis van een langetermijnvisie en aan de hand van economische, sociale en ecologische doelstellingen. Dit plan is gericht op de coördinatie van beslissingen die een ruimtelijke impact hebben op de zeegebieden en verzekert dat elke belanghebbende bij het proces betrokken wordt.

Het marien ruimtelijk plan implementeert de richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning.

Het ontwerp werd voorgelegd aan de Gewesten, de buurlanden en het publiek. Er werd ook een socio-economische impactanalyse uitgevoerd tijdens de consultatiefase, waarin de impact van het ontwerp op prijzen en tewerkstelling in de diverse sectoren wordt onderzocht. Het ontwerp werd bovendien voor advies overgemaakt aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Vervolgens werden wijzigingen aangebracht aan het ontwerp, waaronder:

  • extra ruimte voor productie, transmissie en opslag van hernieuwbare energie
  • aanduiding van nieuwe zoekzones voor visserijbeperkende maatregelen
  • aanpassing van de bepalingen voor het instellen zones voor industriële en commerciële activiteiten
  • verplaatsing van het testeiland voor zeewering naar bijlage 3, welke bindend is voor de federale overheid

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.