22 apr 2022 15:33

Maritieme beveiliging: wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende maritieme beveiliging.

Het voorontwerp beoogt de aanpassing van de Belgische regelgeving voor de beveiliging van de havens en havenfaciliteiten, en de bepaling van regels voor de beveiliging van de infrastructuur in het Belgisch gedeelte van de Noordzee en de Belgische schepen. Het voorziet in:

  • een betere implementatie en omzetting van de Europese verordening 725/2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-Verordening) en de havenbeveiligingsrichtlijn
  • de uitbreiding van de definitie van ongeoorloofde actie
  • het opnemen in de beveiligingsbeoordeling van de risico’s op inmenging door vreemde mogendheden in het kader van publieke of private samenwerking
  • het bepalen van standaarden inzake beveiliging
  • de beveiliging van het Belgische deel van de Noordzee
  • het oprichten van een nieuw elektronisch platform
  • het gebruik van biometrische gegevens met het oog op de toegangscontrole en het uitvoeren van bepaalde cruciale handelingen op een havenfaciliteit
  • het invoeren van de administratieve minnelijke schikking voor inbreuken op de scheepvaartwetten en het Belgisch Scheepvaartwetboek
  • de creatie van een fonds voor maritieme en mariene handhaving

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.