14 mrt 2014 12:30

Maximum aantal apotheken voor vijf jaar verlengd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximumaantal apotheken voor vijf jaar verlengt.

Het ontwerp verlengt het huidige maximumaantal apotheken, en vereenvoudigt en verduidelijkt eveneens de wetgeving op het vlak van de retributies en de registratieprocedure.

België heeft één van grootste concentraties aan apotheken in Europa. Omdat de kwaliteit van de dienstverlening en van de opdracht op het vlak van de publieke dienstverlening onder de concurrentie zou kunnen lijden, werd in 1994 in de wet de mogelijkheid ingeschreven, om het maximumaantal voor het publiek opengestelde apotheken voor een bepaalde periode te beperken. De beperking die in 1999 werd ingesteld, wordt voor vijf jaar verlengd. Verwacht wordt dat de huidige daling, met de huidige inperking van het aantal apotheken, zich zal blijven voortzetten. 

De retributies betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken,
wordt aan de inflatie aangepast en in de toekomst gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen zoals de andere retributies voor de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Ten slotte, worden artikelen die niet meer van toepassing zijn, opgeheven, en een aantal wijzigingen aangebracht om de vestigings- en registratieprocedures coherenter te maken.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken