24 sep 2004 17:00

Maximumfactuur

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het ontwerp voert een bepaling in op grond waarvan een geldboete van minimum 90 euro en maximum 370 euro kan opgelegd worden aan elk gezinslid dat aan zijn verzekeringsinstelling onjuiste gegevens meedeelt, om aldus aanspraak te kunnen maken op voordelen waarop het geen recht heeft. In geval van recidive kan de geldboete worden verdubbeld maar de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle, die aangewezen is voor het uitspreken van de sanctie, kan bij het opleggen van de boete rekening houden met de sociale en financiële toestand. (*) van 5 juni 2002, artikel 37terdecies.