12 mrt 2014 15:39

Maximumfactuur voor chronisch zieken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de maximumfactuur voor chronisch zieken. 

Het ontwerp heeft tot doel een vermindering toe te kennen van 100 euro van het toepasselijke grensbedrag van de maximumfactuur voor gezinnen waarvan een gezinslid rechthebbende is van het statuut van persoon met een chronische aandoening. Het wil ook de reglementering verbeteren wat betreft de terugbetaling van de persoonlijke aandelen voor zuurstof en radio-isotopen.

De maximumfactuur is een mechanisme dat een jaarlijkse plafonnering voorziet van de uitgaven voor geneeskundige verzorging van de gezinnen tot een bepaald bedrag vastgesteld in functie van de inkomsten van het gezin. Dit gebeurt door een terugbetaling aan 100 % van de officiële tarieven van de geneeskundige verstrekkingen door het ziekenfonds, wanneer het grensbedrag bereikt is.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994