28 jun 2022 10:33

Medex publiceert eerste studie over arbeidsongevallen bij ambtenaren

Medex bestudeert de arbeidsongevallen bij ambtenaren van de publieke sector tijdens de periode 2016-2020. Verschillende aspecten worden belicht zoals onder andere de evolutie tijdens deze 5 jaren, de kenmerken van de slachtoffers, de procedure, de rol van  Medex en de medische kosten die gepaard gaan met een arbeidsongeval.

De belangrijkste conclusies staan hieronder opgelijst.

Aantal en evolutie

Gemiddeld werden in de periode 2016-2020 jaarlijks 41.000 aangiften van een arbeidsongeval gedaan.

De licht stijgende tendens vanaf 2016 kende een piek in het jaar 2019. De COVID-19-pandemie zorgde voor een sterke daling in 2020.

Seizoensgebonden verschijnselen spelen een belangrijke rol in het aantal arbeidsongevallen (schoolvakanties, weersomstandigheden).

De verhouding ongevallen op het werk/ongevallen op de weg naar en van het werk bedraagt 75/25 in 2019.  De ongevallen op de weg naar en van het werk kennen een algemene stijging zowel qua aantal als qua proportie.

Van de aangegeven arbeidsongevallen werd 92,5 % als dusdanig erkend door de werkgever.

Kenmerken van de slachtoffers

Vrouwen kenden meer arbeidsongevallen op de weg naar en van het werk, terwijl ongevallen op het werk vaker voorkwamen bij mannen. De verdeling volgens leeftijd bleef in de loop der jaren stabiel.

Letsels en arbeidsongeschiktheid

De meest voorkomende letsels zijn oppervlakkige wonden en ontwrichtingen. 

De grote meerderheid van de arbeidsongevallen (80 %) kent een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen en wordt geconsolideerd via een genezingsattest, ingevuld door de arts van het slachtoffer en dus zonder medisch onderzoek door Medex. 

Slechts 7 % van de ongevallen leidt tot een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid. De opgelopen letsels hebben met andere woorden in 93 % van de gevallen geen economische weerslag.

Rol van Medex en kosten

Medex voert jaarlijks 90.000 medische onderzoeken uit, waarvan er gemiddeld 18.333 het gevolg van een arbeidsongeval zijn.

Medex is bevoegd om de kosten te vergoeden voor de administraties opgenomen in het Koninklijk Besluit van 24/1/1969 (LOI - WET (fgov.be)). De kosten worden ofwel rechtstreeks aan het slachtoffer, ofwel aan de zorgverstrekkers of aan de ziekenfondsen terugbetaald.

Het aantal terugbetaalbare arbeidsongevallen neemt toe met 7,8 % tussen 2016 en 2019. 

  • 75 % van de terugbetaalde arbeidsongevallen kost minder dan € 500. 
  • 60 % van het totale budget wordt gebruikt om de duurste 10 % van de facturen te vergoeden.

 

Meer info:

Raadpleeg hier de volledige studie “Arbeidsongevallen 2016-2020”:  Studie Arbeidsongevallen | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Bekijk de voornaamste cijfers in de infografiek: Infografiek arbeidsongevallen publieke sector 2016-2020 | FOD Volksgezondheid (belgium.be)