22 mrt 2019 16:55

Medische expertise en terugbetaling van medische zorgen voor de slachtoffers van terroristische daden die niet in België verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische modaliteiten bepaalt voor de organisatie van medische expertise en van de terugbetaling van medische zorg voor slachtoffers van terroristische daden die niet de Belgische nationaliteit hebben en op het ogenblik van de feiten niet in België woonden. 

Om elke vorm van discriminatie te vermijden bepaalt dit ontwerp de bijzondere praktische proceduremodaliteiten voor de medische expertise en de terugbetaling van de medische zorg na terroristische daden voor slachtoffers die niet de Belgische nationaliteit hebben en die niet hun gewone verblijfplaats in België hebben.

Voorts worden alle kosten veroorzaakt door de toekenning van financiële voordelen dankzij de toekenning van het statuut van nationale solidariteit in rekening gebracht van het Fonds, bedoeld in artikelen 28 en 42 bis, lid 5, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.

Concreet worden de praktische regelingen aangepast om het proces van medische expertise en terugbetaling van de verleende zorg in het land van verblijf van het slachtoffer te vergemakkelijken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de praktische modaliteiten van het organiseren van medische expertise en van de terugbetaling van medische zorg volgens de bepalingen van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme van toepassing zijn op de slachtoffers en de rechthebbenden die niet de Belgische nationaliteit hebben en die niet gewoonlijk in België woonden