20 nov 2015 14:18

Meedelen van gegevens bij installatie van zware apparaten voor medische beeldvorming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels bepaalt voor het meedelen van de gegevens van zware medische apparatuur aan de bevoegde minister van Volksgezondheid.

Op 24 februari 2014 sloten de federale staat en de federale entiteiten, bevoegd voor medische beeldvorming, een protocolakkoord af op de interministeriële conferentie Volksgezondheid. Dat protocolakkoord bepaalt dat een landelijk kadaster moet worden opgemaakt, met een documentatie van bepaalde zware toestellen. Het landelijk kadaster is een instrument om het aanbod te beheersen en om apparaten te controleren door instanties als het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Vooraleer een toestel in het kadaster wordt opgenomen, moet de bevoegde autoriteit een erkenning afleveren. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de gegevens die de beheerder of de uitbater van het ziekenhuis voor elk opgesteld en uitgebaat zwaar medisch apparaat moeten meedelen aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Twee belangrijke doelen van de interministeriële conferentie Volksgezondheid waren de stralingsbelasting van de bevolking verminderen en de programmatie van bepaalde types van zware apparatuur voor medische beeldvorming gecontroleerd uitbreiden.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.