08 sep 2006 17:00

Mensenhandel

Instemming met het verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel

Instemming met het verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel

Op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht keurde de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, aangenomen te Warschau op 16 mei 2005. België heeft het verdrag ondertekend op 17 november 2005. Het verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel beoogt een algemeen verdrag te zijn inzake alle aspecten van de bestrijding van mensenhandel: preventieve maatregelen inzake mensenhandel, repressieve maatregelen tegen de daders van mensenhandel, beschermingsmaatregelen voor de slachtoffers van mensenhandel. Het verdrag heeft als doel mensenhandel te voorkomen en te bestrijden, de mensenrechten van slachtoffers van mensenhandel te beschermen, een volledig kader voor de bescherming en bijstand aan slachtoffers en getuigen uit te werken, te zorgen voor doeltreffende onderzoeken en vervolging van strafbare feiten en de internationale samenwerking ter bestrijding van mensenhandel te bevorderen. Het is van toepassing op alle vormen van mensenhandel, nationaal en transnationaal. Aangezien België de werkzaamheden van de Raad van Europa (2003-2005) voorzat die tot dit verdrag hebben geleid, is het belangrijk dat België deel uitmaakt van de eerste acht lidstaten van de Raad van Europa die met dit verdrag instemmen en die een snelle inwerkingtreding mogelijk maken.