19 mrt 2010 11:09

Milieu

Goedkeuring van vier voorontwerpen van wet over het milieu, het natuurbehoud en de doorvoer van afvalstoffen

Goedkeuring van vier voorontwerpen van wet over het milieu, het natuurbehoud en de doorvoer van afvalstoffen

De ministerraad gaat akoord met vier voorontwerpen van wet die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft voorgelegd over het milieu.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie

Het voorotnwerp garandeert de onafhankelijke werking van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie in geval van rechtsvorderingen tegen haar beslissingen. Het voert ook nieuwe bepalingen in:

  • De commissie kan juridische bijstand genieten om haar te vertegenwoordigen in geval van een rechtsvordering tegen haar beslissing.
  • Er komt een systeem van persoonlijke immuniteit inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle leden van de beroepscommissie wanneer ze handelen in die hoedanigheid.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid

Het voorontwerp stelt sancties in tegen overtredingen van bepalingen van Europese verordeningen inzake chemische stoffen. Het zet ook de Europese richtlijn (2009/125/EG) inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten in Belgisch recht om.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

Het voorontwerp actualiseert de bepalingen van sancties tegen inbreuken op de wet en de uitvoeringsbesluiten, en de bepalingen van personen die  toezicht houden op de naleving ervan. Het voorontwerp voert nieuwe bepalingen in:

  • De koning kan een federale adviesraad oprichten voor elke vraag in verband met de in-, uit- en doorvoer van uitheemse plantensoorten en  uitheemse diersoorten en hun krengen.
  • De staat kan sectorale overeenkomsten sluiten in de zin van de wet van 21 december 1998 (*) met ondernemingen of organisaties die dergelijke soorten verspreiden. 
  • Er komt een nieuw systeem van administratieve boetes zoals dat van de wet van 21 december 1998. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen

Het voorontwerp bepaalt de sancties tegen inbreuken op bepalingen van bepaalde Europese verordeningen over de doorvoer van afvalstoffen. Het zet ook enkele artikels van de Europese richtlijn (2008/99/EG) over de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht in Belgisch recht om, artikels van een Europese richtlijn betreffende afvalstoffen.

Het voorontwerp voert ook een systeem van administratieve boetes in zoals dat van de wet van 21 december 1998.

(*) wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de gezondheid.