11 dec 2008 10:40

Milieueffectenbeoordeling

Werking van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen voor het milieu van de plannen en programma's die aanzienlijke effecten hebben op het milieu

Werking van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen voor het milieu van de plannen en programma's die aanzienlijke effecten hebben op het milieu

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 22 oktober 2008 betreffende de organisatie en de werking van het Adviescomité voor de  beoordelingsprocedure van de gevolgen voor  het milieu van de plannen en programma's die aanzienlijke effecten hebben op  het milieu wijzigt.

Het ontwerp voert een nieuw artikel van financiële aard in dat het Adviescomité de bevoegdheid geeft om jaarlijks de budgettaire middelen te evalueren die worden toegekend voor de werking via het budget van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Het ontwerp neemt ook twee financiële maatregelen op voor de leden van de werkgroep:

  • hun reiskosten worden terugbetaald volgens de geldende voorschriften indien ze geen staatsambtenaar zijn
  • ze ontvangen presentiegeld van 100 euro per vergadering

De werkgroepen zijn niet permanent en verdwijnen in principe wanneer het ontwerpplan of -programma is goedgekeurd. Op dit ogenblik is er geen enkele werkgroep opgericht. Het is echter essentieel werkgroepen op te richten, om de milieueffectenbeoordeling van de overheidsplannen en programma's van de best mogelijke expertise te voorzien.