13 nov 2009 12:43

Militair personeel

Wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel

Wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat verschillende wetten wijzigt die van toepassing zijn op het militair personeel.

Dit voorontwerp, een voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem, beoogt de volgende zes doelstellingen:

  • het creëren van de rechtsgrond voor het inrichten van de vrijwillige inzet. Die inzet heeft een maximumduur van 3 jaar voor de vrijwilligers en 4 jaar voor de andere personeelscategorieën. Er wordt gewerkt met een eerste dienstneming van 2 jaar en wederdienstnemingen van 6 maanden. Tijdens de eerste zes maanden krijgen de betrokkenen een soldij en genieten zij een bijzonder sociaal statuut;
  • de aanpassing van verschillende rendementsbepalingen, in het bijzonder voor de luchtverkeersleiders, de piloten die een omscholingscursus hebben gevolgd op een ander type van luchtvaartuig voór of tijdens de verlenging van hun loopbaan, en voor de kandidaat-beroepsofficieren van de normale werving vanaf het slagen in het eerste studiejaar binnen de Koninklijke Militaire School;
  • de uitbreiding en de aanpassing van de maatregelen met betrekking tot de beziging van militairen en mogelijke wergevers. De beziging wordt niet gevolgd door een overplaatsing van de betrokken militairen naar de nieuwe werkgever;
  • de herinvoering van de verwijzing naar de korpstucht, zodat de autoriteiten die gedurende een gerechtelijke procedure tussenbeide komen een militair naar de korpstucht kunnen verwijzen;
  • de verduidelijking van de wijze waarop vacatures voor de werving van het onderwijzend personeel van de Koninklijke Militaire School worden bekend gemaakt en anderzijds van de benoemingsvoorwaarden voor de functie van directeur van het academisch onderwijs van deze school;
  • de aanpassing van verschillende sociale bepalingen.