07 okt 2005 17:00

Militair vakbondsstatuut

Aanpassing van het militair vakbondsstatuut wegens oprichting nieuwe overlegorganen

Aanpassing van het militair vakbondsstatuut wegens oprichting nieuwe overlegorganen

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel. Het voorontwerp is een voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging. Het voorontwerp wijzigt het militair vakbondsstatuut. De wijzigingen hebben vooral te maken met het overleg op het vlak van welzijn: het voorontwerp verhoogt de kredieten van de vakbondsverloven en garandeert de functionele onafhankelijkheid van de preventieadviseurs. De aanpassing vloeit voort uit de oprichting van overlegorganen voor het welzijn, namelijk de basisoverlegcomités en de preventieadviseurs. Het Onderhandelingscomité van het militair personeel van de Krijgsmacht en de inspecteur van Financiën bij het Ministerie van landsverdediging gaven een gunstig advies. De Minister van Begroting gaf zijn akkoord. Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd voor advies binnen een termijn van een maand.