15 jun 2012 18:30

Minikredieten worden aan banden gelegd

Minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte legt de ministerraad een wetsontwerp voor dat de zogenaamde minikredieten de facto afschaft*. De ministerraad keurt het voorontwerp goed en legt het aan de Raad van State voor.

Er zijn vandaag in België kredietverleners die de zogenaamde minileningen aanbieden. Gezinnen kunnen een klein bedrag van 50 tot 200 euro lenen voor een korte periode van vijftien tot dertig dagen. Het contract wordt gesloten per sms of via internet met een rente van 0%. Er zijn wel een aantal bijkomende kosten aan verbonden. Zo wordt er voor een bedrag van 200 euro dat 30 dagen wordt ontleend 49,9 euro kosten aangerekend. Jaarlijkse kostenpercentages van meer dan 300% zijn geen uitzondering. Dit soort praktijken zijn vandaag mogelijk doordat deze kredietondernemingen zich op een manier weten te organiseren dat ze niet onder de wet consumentenkrediet vallen. De wet voorziet namelijk in een uitzondering voor leningen zonder interest, die moeten worden terugbetaald binnen twee maanden, en waarvoor de kosten lager liggen dan 50 euro. In dat geval moet de kredietverlener niet voldoen aan de strenge voorwaarden van de wet consumentenkrediet en bijvoorbeeld niet de kredietcentrale raadplegen, niet controleren of het krediet overeenstemt met wat de klant nodig heeft en de regels met betrekking tot het maximale jaarlijkse kostenpercentage niet naleven. 

Het wetsontwerp maakt de minikredieten financieel onaantrekkelijk. Door de wet consumentenkrediet aan te scherpen, wordt ze voortaan ook van toepassing op de zogenaamde minikredieten. Enkel wanneer de kosten die hiervoor worden aangerekend onbetekenend zijn, zoals de Europese Commissie heeft voorzien, vallen ze niet onder de wet op het consumentenkrediet. Concreet zal er voor een kredietcontract van een maand niet meer dan 4,17 euro (50 euro gedeeld door 12) mogen worden aangerekend. Aangezien dit commercieel niet houdbaar is, komt dit in de praktijk neer op een verbod op mini-kredieten. Vraagt men meer dan 4,17 euro, dan is de wet Consumentenkrediet van toepassing, waardoor de kredietgever een strenge erkenningsprocedure moet doorlopen, hij zich moet houden aan een strenge informatie- en raadgevingsplicht en het jaarlijks toegelaten kostenpercentage wettelijk is beperkt.

 *voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 3, § 1, 3°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.