13 jul 2007 09:13

Minister De Decker - Overzicht ontwikkelingssamenwerking 20/07/04-12/07/07

Armand De Decker Voorzitter van de Senaat en Burgemeester van Ukkel

Armand De Decker Voorzitter van de Senaat en Burgemeester van Ukkel

Armand De Decker werd vandaag 12 juli 2007 verkozen als Voorzitter van de Senaat. Hij heeft bijgevolg vandaag zijn ontslag ingediend als Minister van Ontwikkelingssamenwerking bij de Koning en de Eerste Minister. Armand De Decker heeft de functie van Voorzitter van Senaat reeds uitgeoefend van juli 1999 tot juli 2004. Gezien hij niet meer verhinderd is door zijn ministeriële functie die niet compatibel is met een burgemeestersfunctie, zal Armand De Decker vanaf vandaag volledig zijn functie als Burgemeester van Ukkel uitoefenen. Hieronder vindt u het overzicht van Minister Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking van 20 juli 2004 tot 12 juli 2007. Overzicht van Minister Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking van 20 juli 2004 tot 12 juli 2007 Verhoging van de middelen bestemd voor de Ontwikkelingssamenwerking De inspanningen van Minister De Decker hebben het Departement van de Ontwikkelingssamenwerking toegelaten om diens budget jaar na jaar te verhogen. Zo zijn de uitgaven van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van 702.237.000 euro in 2004 gestegen tot 874.549.000 euro in 2005, wat een stijging vertegenwoordigt van 24,54% in één jaar. Dit is de grootste reële stijging van de middelen toegekend aan de Belgische Samenwerking, zonder rekening te houden met de schuldkwijtscheldingen. Voor 2006 bedroeg het federale budget van de Ontwikkelingssamenwerking 901 miljoen euro. Voor 2007 werd het initiële budget vastgelegd op 954 miljoen euro, namelijk een stijging van 36% tussen 2004 en 2007. Dit resultaat getuigt van de wil van de regering om de middelen te verhogen van de Ontwikkelingssamenwerking gezien het deze sector is die onder de huidige legislatuur de belangrijkste budgettaire verhoging heeft gekend. Minister Armand De Decker staat erop te herhalen dat zijn dagelijkse actie erop gericht is om de doelstelling van 0,7% in 2010 te bereiken. De doelstelling voorzien voor 2007 is de Belgische Officiële Ontwikkelingshulp 0,55% van het BNI te zien bereiken. De voortdurende inspanningen van de Regering om te beantwoorden aan onze internationale verplichtingen inzake ontwikkelingshulp maken van België de 6de belangrijkste speler van de wereld - in verhouding tot onze bevolking – en de 10de belangrijkste kapitaalverschaffer in absolute cijfers. Oprichting van de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking Minister Armand De Decker heeft het initiatief genomen de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking op te richten. Dit initiatief werd bekrachtigd door de wet van 27 december 2005 en de dienst trad in werking op 22 juni 2006. Deze dienst laat jonge vrijwilligers toe om deel te nemen aan onze samenwerkingsprojecten voor een periode van één jaar, tweemaal verlengbaar. Meer dan duizend kandidaten hebben zich gemeld bij de eerste selectieproeven, wat het gevoel van Noord-Zuid solidariteit van onze jeugd benadrukt, evenals haar belangstelling voor de actie van de ontwikkelingssamenwerking. Na de selectieproeven te hebben geslaagd en de vormingscyclus te hebben gevolgd, zijn de eerste 29 vrijwilligers in de loop van de maand november 2006 vertrokken naar onze partnerlanden. Een tiental andere vrijwilligers hebben zich begin 2007 bij hen gevoegd en een twintigtal andere vervullen momenteel hun stage om volgende maand naar het terrein te vetrekken. Doeltreffendheid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking Om de doeltreffendheid en de functionaliteit van onze bilaterale samenwerking te verbeteren, hebben we een nieuw beheerscontract afgesloten tussen de Staat en de Belgische Technische Coöperatie (BTC), het agentschap belast met de uitvoering van onze bilaterale projecten. Van toepassing geworden op 1 januari 2007 heeft dit derde beheerscontract de ambitie te antwoorden op de uitdagingen van een ontwikkelingssamenwerking van de XXIste eeuw die rust op een waar ownership van de programma's door de landen die ons helpen. In de projectcyclus wil dit contract vooreerst het partnerland op de eerste plaats zetten. Vervolgens wil het beheerscontract het uitvoeringsproces versnellen door de uitvoeringstermijnen gevoelig in te korten (gemiddeld van 18 maanden naar 6 maanden) en de doeltreffendheid van onze ontwikkelingssamenwerking versterken. Tenslotte worden er managementmethodes uitgewerkt, overeenkomstig de van kracht zijnde standaarden en wil het contract alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijk maken. Hervorming van de cofinanciering van de NGO's De hervorming van de cofinanciering van NGO's werd gevoerd in nauw overleg met de NGO-sector. Deze hervorming was één van de taken waartoe de Regering zich verbonden had uit te voeren tijdens deze legislatuur, om, in overeenstemming met de NGO's, een meer flexibel cofinancieringsysteem uit te werken, waarvan de administratieve procedures zouden verlicht en vereenvoudigd worden, en een doeltreffend controlesysteem zou worden behouden. De projecten en de programma's van de erkende ontwikkelingsngo's worden voor 80% gefinancierd door het budget van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Goed bestuur Tijdens een internationale conferentie over goed bestuur en de strijd tegen de corruptie georganiseerd in Brussel in maart 2007 heeft Minister De Decker een oproep gedaan tot een ware "culturele revolutie" in termen van bestuur. Het concept van solidariteit, het mooiste wat er is, vooral in een achtergestelde samenleving, mag niet uitmonden in een institutionalisering van een min of meer groot cliëntelisme, ten gunste van de sociale, politieke, etnische of regionale groepen nauw verbonden met de bestuurders. Het is dit cliëntelisme, moeilijk te bestrijden gezien verbonden aan culturele overtuigingen, dat één van de belangrijkste bronnen is van corruptie en slecht bestuur in Afrika. Minister De Decker is ervan overtuigd dat goed bestuur de voorwaarde is van ontwikkeling, maar deelt de mening van de Europese Commissie die het bepaalt als een proces dat de donorlanden moeten aanmoedigen en begeleiden gezien het slechts progressief kan zijn. De pacificatie en de democratisering van de Democratische Republiek Congo Het aan het bewind komen van de Derde Democratische Republiek Congo, gesymboliseerd door de verkiezing door algemeen kiesrecht van de President van de Republiek en van het Parlement, is het meest opmerkelijke diplomatieke succes van België gedurende de laatste kwarteeuw. De verdienste van het succes van het verkiezingsproces komt in de eerste plaats uiteraard toe aan de Congolese bevolking, maar dit welslagen werd enkel mogelijk gemaakt door de vastberadenheid van de twee regeringen Verhofstadt om Congo bovenaan hun internationale prioriteiten te plaatsen en hun volharding om de internationale gemeenschap ervan te overtuigen hetzelfde te doen. Vanaf de dag na de eerste ronde van de presidentsverkiezing zijn de eerste maatregelen van een Noodplan, voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro, in werking getreden. Dit Noodplan heeft als politieke doel de Congolese bevolking zo snel mogelijk de dividenden van de vrede en van het democratische proces te tonen. Als gevolg van het democratiseringsproces werd de Belgische hulp aan Congo aanzienlijk verhoogd, gaande van 79 miljoen euro naar 109 miljoen euro. In maart 2007 heeft Minister Armand De Decker de structurele samenwerking tussen België en de DRC weer op gang gebracht door de eerste Belgisch-Congolese overeenkomst te tekenen sinds 1990. Het Indicatieve Samenwerkingsprogramma voor de jaren 2008-2010 voorziet 195 miljoen euro aan gouvernementele samenwerking voor de periode 2008-2010 voor de sectoren van het onderwijs, de gezondheidszorg, basisinfrastructuren, landbouw en goed bestuur, met als doel de duurzame verbetering van de levensomstandigheden van de Congolese bevolkingen. Prioriteit aan het Afrika van de Grote Meren Naast de DRC heeft België haar samenwerking geconsolideerd met Rwanda en Burundi. In Burundi was België de eerste kapitaalverschaffer die haar samenwerking heeft hernomen om deel te nemen aan de heropbouw van het land na het welslagen van het democratiseringsproces dat een einde heeft gesteld aan meer dan tien jaar burgeroorlog. Acties ten gunste van landen die uit een crisis of uit oorlog komen Naast de DRC, Rwanda en Burundi zijn er ook andere landen in de wereld in crisissituaties of eruit aan het komen. Ten overstaan van de omvang van de verwoestingen en de menselijke drama's die Libanon in 2006 heeft gekend, heeft België bijna 5.500.000 euro besteed voor hulp aan de Libanese bevolking en aan de heropbouw van het land. België is eveneens actief in Afghanistan en financiert de actie van internationale organisaties en NGO-projecten die verder reiken dan de militaire aanwezigheid van de NAVO, om het dagelijkse leven van de bevolkingen te verbeteren. Ten opzichte van de noden van de bevolking heeft België zich ertoe verbonden om middelen te mobiliseren voor de periode 2006-2010. De Belgische bijdrage zal zich meer in het bijzonder richten naar de sleutelsectoren, namelijk de bevordering van de positie van de vrouw, de rechten van het kind, de versterking van het goede bestuur en de strijd tegen drugs. Het verband tussen migratie en ontwikkeling Onze eerste verantwoordelijkheid bestaat erin om onze partners van het Zuiden te helpen om hun bevolking, en vooral hun jeugd, een waardige toekomst te bieden in hun eigen land. België heeft in januari 2006 de eerste pan-Europese Conferentie georganiseerd over deze thematiek en in maart de internationale conferentie van Brussel "Migratie en Ontwikkeling", geëerd door de aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning. Deze twee conferenties plaatsen zich in een internationale reflectie aaneengeschakeld door andere internationale ontmoetingen zoals de Conferentie van Rabat in juli jongstleden en de Dialoog op Hoog Niveau die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september heeft gehouden. De rol van ons land is erkend gezien België in juli 2007 het eerste Wereldforum over migratie en ontwikkeling heeft georganiseerd. Bovendien hebben de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) het MIDMA programma ontwikkeld dat als doel heeft de migranten te betrekken bij ontwikkelingsprogramma's in hun land van oorsprong. De strijd tegen AIDS Van 2005 tot 2007 is de Belgische bijdrage aan het Mondiaal Fonds voor de bestrijding van HIV/AIDS gestegen van vijf tot tien miljoen euro per jaar. Bovendien heeft Minister Armand De Decker besloten om één miljoen euro per jaar toe te kennen aan het onderzoek naar microbiciden, die nieuwe preventiemiddelen zijn tegen de AIDS-ziekte. Deze bijkomende financiering voegt zich bij de financiering door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van de internationale strijd tegen HIV/AIDS waaraan België 25 miljoen euro per jaar wijdt, met andere woorden, meer dan 2,5% van haar officiële ontwikkelingshulp. Bescherming van de bossen van de Democratische Republiek Congo In navolging van de strijd tegen de grote pandemieën die een grote internationale prioriteit is gezien deze pandemieën de veiligheid aantasten van de staten, zou de verdwijning van het Afrikaanse woud een ecologische ramp zijn op wereldschaal. Het behoud van het milieu en van diens biodiversiteit vormt dus uiteraard één van de prioriteiten van de Ontwikkelingssamenwerking van België net zoals van ons federaal wetenschappelijk beleid. Op initiatief van Minister Armand De Decker heeft een "Internationale Conferentie over het duurzame beheer van de bossen in de Democratische Republiek Congo" in februari 2007 te Brussel beleidsmakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van de privé-sector en niet-gouvernementele organisaties bijeengebracht met als doel de Belgische, Congolese en internationale partners beter te sensibiliseren en te mobiliseren voor een duurzaam beheer van het woud. Na afloop van deze conferentie hebben Minister De Decker en de Congolese Minister van Milieu de conclusies voorgesteld van de internationale Conferentie onder de vorm van de "Verklaring van Brussel". Er werden twee fiduciaire fondsen opgericht, het ene gewijd aan de financiering van de Behoudsconcessies, het andere aan de financiering van initiatieven voor de bescherming van de natuur; België heeft beslist om hieraan bij te dragen voor een bedrag van één miljoen euro. Besluit Minister De Decker heeft er via zijn actie voor gezorgd om de doeltreffendheid van de Belgische Ontwikkelingshulp te consolideren en te versterken. Het is onder zijn impuls en met de steun van de Regering en Eerste Minister Verhofstadt in het bijzonder, dat het Belgische budget van de ontwikkelingssamenwerking de grootste stijging heeft gekend in haar geschiedenis (+36% in 3 jaar). Het is hij die de vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking heeft opgericht die een groot succes kent en die bijdraagt tot het versterken van de sensibilisering van de publieke opinie omtrent de uitdagingen van de ontwikkeling. Tenslotte, heeft hij, zoals de regeringsverklaring het voorzag, ervoor gezorgd om onze actie in de regio van de Grote Meren te versterken, waaraan de geschiedenis ons in het bijzonder bindt, en waarvan de bevolkingen met name geleden hebben tijdens de laatste twee decennia.