05 okt 2006 16:32

Ministerraad van vrijdag 6 oktober 2006 - Agenda

Ministerraad van vrijdag 6 oktober 2006 om 11 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 6 oktober 2006 om 11 uur. Agenda.

DOSSIER MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Wekelijks voortgangsrapport.2003A33500.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 27 juli 1990 tot regeling van de eigendomsoverdracht, door de Staat aan het Waalse Gewest, van de boswachtershuizen en gebouwen gelegen in de aan de bosregeling onderworpen bossen.1990A01030.104 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht, door de Staat aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, van parken en bossen.2002A01030.472 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.2006A01163.003 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit houdende de eerste aanstelling van de administrateur-generaal en van de houders van management- en staffuncties bij de Regie der gebouwen.2006A20180.024 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de Politiediensten.2000A03330.262 Minister van Buitenlandse Zaken Nationale Veiligheidsoverheid - Kaderuitbreiding.2006A30330.030 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Economie Voorontwerp van wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van bepaalde intellectuele eigendomsrechten.2003A40440.017 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen.2001A42450.090 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van … tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent.2006A42450.034 Minister van Financiën Minister van Wetenschapsbeleid Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de tewerkstelling van bepaalde onderzoekers en tot verlenging van de maatregel betreffende innovatiepremies. 2006A50410.044 Minister van Sociale Zaken Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel onderzoek.2006A70820.007 Minister van Sociale Zaken Strategisch rapport voor de sociale bescherming en insluiting 2006-2008.2006A70700.007 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van medische verzorging.2006A71750.023 Minister van Financiën Voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 4 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de verkeersbelasting op de autovoertuigen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, 10°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.2006A20410.021 Minister van Financiën a) Voorontwerp van wet op de openbare overnamebiedingen (artikel 78).2006A20400.020b) Ontwerp van koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen.2006A20400.021c) Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, en tot invoeging van artikel 41 in de wet van … op de openbare overnamebiedingen (artikel 77).2006A20400.019 Minister van Leefmilieu Mededeling - OESO - Evaluatie van het Belgisch milieubeleid.2006A73760.015 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, §§ 9 en 12, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.2006A74780.006 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de wet 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.2006A74780.007 Minister van Werk Uitvoering van de beslissing van de Raad van21 september 2006 :Ontwerp van koninklijk besluit houdende een overgangsbepaling betreffende het koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van sommige bepalingen inzake toekenning van betaald educatief verlof in uitvoering van artikel 111, § 7, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.2006A74770.022 Minister van Werk Toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen :Besluit van 25 februari 2005 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1997 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2001-2002 en andere bepalingen.2006A74164.005 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging KOSOVO - Training van een Mongools peloton voor de integratie in het Belgisch detachement.2006A05340.010 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk België en Burkina Faso, ondertekend te Brussel, op 24 november 2003.2006A30510.053