25 okt 2007 13:29

Ministerraad vrijdag 26 oktober

Agenda Ministerraad vrijdag 26 oktober
10.00 uur
Wetstraat 16
1000 Brussel

Agenda Ministerraad vrijdag 26 oktober 10.00 uur Wetstraat 16 1000 Brussel

MINISTERRAAD 26/10/2007 10.00 U. AGENDA (1) OMZETTING VAN DE EUROPESE RICHTLIJNEN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENMINISTER BELAST MET EUROPESE ZAKEN Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Voortgangsrapport. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN ENERGIE Mededeling - Uitvoering van artikel 8 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen. MINISTER VAN FINANCIËNMINISTER TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN, BELAST MET DE MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE Fiscale bemiddelingsdienst - Procedure tot inwerkingstelling. MINISTER VAN LANDBOUW Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de droogte van de maanden juni en juli 2006, gevolgd door de overvloedige regenval van de maand augustus 2006, als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het netto totaal bedrag van de geleden schade, evenals van het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Uitvoering van de beslissing van de Raad van 18 maart 2007 - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) - Goedkeuring van de projecten gefinancierd door de "Buitengewone bijdrage 2007" :a) Database "bijsluiters van geneesmiddelen" ;b) Actieve geneesmiddelenbewaking ;c) Backlog II. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2007. ALGEMEEN BELEID EERSTE MINISTER Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bijdragen in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E, voor het kalenderjaar 2008. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het Hoofdstuk IV, met als titel expertises inzake genetisch onderzoek, van de schaal der honoraria in strafzaken gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot machtiging van de Regie der gebouwen om als raadgever op te treden voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe huisvesting, en om dit Instituut te begeleiden gedurende de eerste installatiewerken in de nieuw in te huren gebouwoppervlakte. MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Internationaal Pers Centrum (IPC) - Inhuring van parkeerplaatsen. MINISTER VAN FINANCIËN GENT - Centralisatie van Federale Overheidsdiensten - Herhuisvesting van de 19 diensten in de gebouwen Ter Plaeten, Kouterpoort et Zuiderpoort. MINISTER VAN FINANCIËN LUIK - Rijksadministratief Centrum - Branddetectie werken in het gebouw, gelegen rue Paradis 1. MINISTER VAN FINANCIËN Functionele hergroepering van de Federale Overheidsdiensten in het Brusselse Gewest - Stand van zaken. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier 7IS962 betreffende de technisch-logistieke steun van rembarelen van vliegbasissen van de luchtcomponent. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier 8IS803 betreffende de levering van elektriciteit aan de kwartieren van Defensie gelegen in het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.