22 jan 2021 16:18

Mobiele netwerken en elektronische communicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende openbare mobiele netwerken en een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende elektronische communicatie. De ontwerpen werden gewijzigd ingevolge de bijdragen die ontvangen werden tijdens de openbare raadplegingen.

Het eerste ontwerp betreft hoofdzakelijk het spectrum in de frequentieband 2,6 GHz alsook de mogelijkheid voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) om de niet-gebruikte gebruiksrechten in de 2,6 GHz-band in te trekken.

Het tweede ontwerp betreft de gebruiksrechten voor de banden in verband met de bestaande 2G- en 3G-vergunningen vanaf 15 maart 2021. Mobiele vergunningen die worden gebruikt voor de 2G-technologie (900 MHz en 1800 MHz) en voor de 3G-technologie (2000 MHz-banden) lopen immers af in maart 2021. Om de continuïteit van de dienstverlening voor de bestaande vergunningshouders voor 2G en 3G te verzekeren heeft het BIPT de mogelijkheid om de gebruiksrechten in de 2G- en 3G-frequentiebanden te verlengen tot aan de nieuwe te houden veiling.

Het derde ontwerp betreft de 700MHz-band, die ook het ‘tweede digitale dividend’ wordt genoemd. Net zoals de 800MHz-band maakt deze 700MHz-band deel uit van het zogenoemde digitale dividend, als gevolg van de overstap van analoge televisie naar digitale televisie. Een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van de 470-790MHz-frequentieband in de Unie verplicht de lidstaten om vóór 30 juni 2020 het gebruik van de 700MHz-band toe te staan voor elektronische-communicatiediensten van draadloze breedband.

Het vierde besluit betreft de 1427-1517 MHz-band, ook de 1400 MHz-band genoemd. De 1400 MHz-band is gestandaardiseerd door het 3GPP, als SDL-band, en kan dus a priori maar geschikt zijn voor een mobiele operator die reeds over andere frequentiebanden beschikt. Een besluit van de Commissie bepaalt dat de lidstaten de 1400 MHz-band uiterlijk op 1 oktober 2018 moeten aanwijzen en beschikbaar stellen voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie.

Het vijfde besluit betreft de 3400-3800MHz-band (ook de 3,6GHz-band genoemd). In zijn advies ‘RSPG Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)’, dat werd aangenomen op 9 november 2016, meent de RSPG dat de 3400-3800 MHz-band een primordiale band is om 5G in Europa te introduceren, zelfs vóór 2020. Voor de RSPG heeft deze band het potentieel om van Europa de voorloper te maken van de 5G-uitrol.

Het ontwerp tot wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie betreft het bedrag van de eenmalige heffingen.

De ministerraad belast de minister van Telecommunicatie met het oprichten van een overkoepelend kennis- en leerplatform rond 5G en met het voorleggen van het dossier aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, alsook aan het Overlegcomité.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de banden 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de 700 MHz-frequentieband

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de 1427-1517 MHz-band

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de 3400-3800 MHz-band

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie