29 mei 2015 13:47

Mobiliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant en van minister van Middenstand Willy Borsus twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de Spoorcodex uitvoeren, op het vlak van de omzetting van de richtlijn over één Europese spoorwegruimte en de storting van de retributie voor de dekking van de kosten van het toezichthoudende orgaan. 

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit brengt de nodige wijzigingen aan de Belgische reglementering aan, om de omzetting van de Europese richtlijn 2012/34/EU* tot instelling van één Europese spoorwegruimte te vervolledigen en te finaliseren.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit vervangt het koninklijk besluit van 24 mei 2006. Het brengt het uitkeringsmechanisme van de retributie, die de kosten voor de functionering en het personeel van het toezichthoudend orgaan dient te dekken, in overeenstemming met de Spoorcodex.

De ontwerpen werden uitgewerkt in overleg met de gewestregeringen. Ze worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* van het Europese Parlement en de Raad van 21 november 2012

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de oprichting van de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming

ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van het bedrag en de wijze van storting van de retributie tot dekking van de kosten van het toezichthoudende orgaan