07 jun 2006 17:00

Mobiliteit

Veilig vrachtvervoer

Veilig vrachtvervoer

De verkeersveiligheidsbarometer toont aan dat het aantal ongevallen en doden op onze wegen de laatste jaren in een dalende lijn zit. Uit cijfers van de federale politie blijkt evenwel dat die dalende trend niet van toepassing is op ongevallen en doden met vrachtwagens. Integendeel, er is zelfs sprake van een verhoging. De ministerraad keurde verschillende maatregelen goed om het vrachtverkeer aanzienlijk veiliger te maken. 1. Uitbreiding inhaalverbod Het inhaalverbod voor vrachtwagens wordt aanzienlijk uitgebreid. Het inhaalverbod is voortaan algemeen, met uitzondering voor de drievaksbanen. Dit betekent dat het inhaalverbod bij regenweer behouden blijft. Daarbij komt nog een inhaalverbod op alle 2x2 wegen. België telt 1186,2 km autosnelwegen met 2x2 banen tegenover 509,4 km snelweg met 2x3 banen en 979 km gewestwegen met 2x2 wegen tegenover amper 36 km gewestwegen met 2x3 banen. De wegbeheerder behoudt de mogelijkheid hier eventueel van af te wijken mits het plaatsen van signalisatie. 2. KB ladingbeveiliging Veel ongevallen met vrachtwagens worden veroorzaakt door het feit dat de vrachtwagen onzorgvuldig geladen is. De politie beschikt vandaag over onvoldoende wetgevende middelen om hier grondig op te controleren en kordaat op te treden. Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt heeft een koninklijk besluit klaar dat de wettelijke bepalingen inzake ladingbeveiliging verfijnd. Op die manier heeft de politie een effectief instrument in handen om krachtig op de ladingbeveiliging te controleren. Er komt bovendien een richtlijn aan het College van Procureurs-generaal dat de toepassing van deze bepalingen en de medeverantwoordelijkheid verduidelijkt en verscherpt. Dit moet een betere vervolging van de inbreuken garanderen. 3. Meer controles De controle op de veiligheid van het goederen- en personenvervoer moet omhoog. Lokale politiezones en de federale politie moeten gemiddeld 15 % van de middelen uit het verkeersveiligheidsfonds besteden aan controles. De FOD Mobiliteit en Vervoer zal in 2006 43.000 mobiele en 3000 interne controles uitvoeren. Bijzondere aandacht gaat onder andere naar de controle van de rij- en rusttijden en het gebruik van de digitale tachograaf. Daarnaast komen er ook mobiele technische controles. België is een transitland. Dagelijks passeren duizenden vrachtwagens, Belgische en buitenlandse, langs onze wegen. Willen we zekerheid over de technische kwaliteit van alle vrachtwagens die door ons land rijden, dan moet er naast de periodieke controles in de keuringsstations ook meer en meer langs de weg zelf worden gecontroleerd. Vanaf september 2006 zullen mobiele eenheden vrachtwagens en bussen ook langs de weg controleren op de technische staat van hun voertuig. Het accent hierbij ligt op het controleren van de remmen. 4. Boetecatalogus Over welke boete er op welke inbreuk staat mag voortaan geen onduidelijkheid meer bestaan. Een heldere boetecatalogus geeft een transparant overzicht van het nieuwe, logische en progressieve boetesysteem. De boetes stijgen gradueel op basis van de ernst van de overtreding en de impact op de verkeersveiligheid, de sociale situatie van de chauffeur en het leefmilieu. Vooral inbreuken op de tachograaf worden zwaar beboet. 5. Onmiddellijke inningen met verbeurdverklaring Met het oog op een efficiëntere en meer gerichte actie van het parket voorziet minister Landuyt een veralgemeend gebruik van onmiddellijke inningen met verbeurdverklaring voor controles op vrachtvervoer. Er wordt 4,354 miljoen euro voorzien uit de middelen van het verkeersveiligheidsfonds voor de aankoop van betaalterminals voor de federale politie, lokale politie en de controlediensten van de FOD Financiën en de FOD Mobiliteit en Vervoer. 6. Vergunningen uitzonderlijk vervoer Twee maatregelen moeten ervoor zorgen dat het afleveren van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer in de toekomst sneller en eenvoudiger verloopt. Ten eerste zal voortaan meer met periodieke vergunningen worden gewerkt. Ten tweede is het zo dat voor iedere vergunning vanaf nu een retributie zal moeten worden betaald. Dit moet de wildgroei aan onnodige vergunningsaanvragen inperken en de dienstverlening verbeteren. 7. Verkeersveiligheidsbarometer Meten is weten. Om kort op de bal te spelen en het beleid daar waar nodig onmiddellijk bij te sturen heeft minister Landuyt ruim een jaar geleden de verkeersveiligheidsbarometer in het leven geroepen. De maandelijkse ongevallencijfers zijn een vinger aan de pols voor wat betreft de verkeersveiligheid. Onlangs werd de barometer nog aangevuld met cijfers over weekendongevallen. Om ook inzake veilig vrachtvervoer tijdig te kunnen ingrijpen, werd vandaag beslist de verkeerveiligheidsbarometer uit te breiden met gegevens over ongevallen met vrachtwagens.