22 okt 2004 17:00

Mobiliteit overheidsdiensten

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het artikel 4 van het koninklijk besluit (*) betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten wijzigt.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het artikel 4 van het koninklijk besluit (*) betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten wijzigt.

Het ontwerp biedt het personeel van sommige overheidsdiensten de mogelijkheid deel te nemen aan de overgangsexamens om tot een hoger niveau over te gaan. Ter herinnering, het koninklijk besluit met betrekking tot mobiliteit biedt een ambtenaar de mogelijkheid een mobiliteit naar een ander departement te verwerven in een graad waarvoor hij met succes een overgangsexamen heeft afgelegd. Een concreet voorbeeld: een ambtenaar van niveau C die geslaagd is voor de overgangsproef voor niveau A kan tegelijkertijd zijn mobiliteit verwerven naar een ander departement evenals zijn bevordering tot niveau A. Het ontwerp heeft als doel de ambtenaren van alle instellingen die vallen onder het toepassingsgebied van het KB mobiliteit, de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de overgangsproeven, om zo hun mobiliteit te vergroten. Zo kunnen voortaan ook de vroegere ambtenaren van de Dienst Kijk- en Luistergeld voor een nieuwe reaffectatie in aanmerking komen, ook al hebben ze niet de hoedanigheid van rijksambtenaar. Deze maatregel beklemtoond het belang van mobiliteit binnen het Openbaar Ambt. Deze mobiliteit, in combinatie met een aanbod van gediversifieerde en kwaliteitsvolle opleidingen, zal de ambtenaren nog meer de kans bieden om zich in hun functie te ontplooien en dus doeltreffender te werk te gaan. (*) van 18 oktober 2001.