19 jan 2024 17:16

Modernisering van de Psychologencommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet goed ter modernisering van de Psychologencommissie.

Het voorontwerp kadert in de verbetering van het wettelijk kader voor de uitoefening van vrije beroepen, een maatregel in het regeerakkoord.

Het verduidelijkt de verschillende organen die de Psychologencommissie samenstellen, namelijk de Vergadering van Vertegenwoordigers, het Bureau, de Tuchtraad en de Raad van Beroep, alsook hun respectieve opdrachten, organisatie, samenstelling en werking.

Zo bepaalt het voorontwerp:

 • dat de Vergadering van Vertegenwoordigers uit twaalf leden bestaat, verkozen door en onder de personen ingeschreven op de lijst van psychologen, die wordt onderverdeeld in vier afdelingen (klinische psychologie, school- en educatieve psychologie, arbeidspsychologie
  en psychologie voor de organisatiesector en psychologie voor de onderzoekssector)
 • dat de Vergadering van Vertegenwoordigers verantwoordelijk is voor de bescherming van de titel van psycholoog en het toezicht op de permanente vorming van de personen op de lijst, behalve voor de klinisch psychologen die al een eigen systeem kennen in het kader van art. 68/2/2 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
 • dat de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de Vergadering van Vertegenwoordigers worden toegekend aan leden gekozen uit diezelfde vergadering
 • dat een regeringscommissaris toezicht houdt op de uitvoering van de opdrachten van de Vergadering van Vertegenwoordigers
 • dat de begrotingscontrole wordt uitgeoefend worden door twee commissarissen
 • dat het Bureau verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de Psychologencommissie en alle andere door de Vergadering van Vertegenwoordigers toevertrouwde opdrachten
 • de wettelijke vastlegging van de functie van penningmeester
 • de mogelijkheid om een rechtskundig assessor en meerdere plaatsvervangende rechtskundig assessoren bij de tuchtkamers aan te duiden
 • de mogelijkheid om elektronische verkiezingen te organiseren

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.