21 feb 2013 17:15

Modernisering van de rechtsbescherming van het personeel van de Benelux-organisatie voor de Intellectuele Eigendom

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

Het aanvullend protocol moderniseert de rechtsbescherming van het personeel in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Naar aanleiding van het sluiten van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom en de oprichting van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, is de rechtsbescherming van het personeel geëvalueerd. Daaruit blijkt dat de rechtsbescherming op basis van de protocollen van 1969 en 1974 niet geheel voldoet aan de eisen van het huidige arbeidsrecht en jurisprudentie op het gebied van mensenrechten. Aangezien die regelingen sinds hun invoering geen wijzigingen hebben ondergaan, zijn de uitgangspunten van de protocollen inmiddels meer dan dertig jaar oud. Het arbeidsrecht en de mensenrechten hebben in de loop van deze periode een zeer dynamische ontwikkeling doorgemaakt, daarom is het nuttig een nieuw protocol op te stellen dat de rechtsbescherming van het personeel van de BOIE moderniseert. 

Brussel, op 24 oktober 2008