07 jun 2020 10:52

Modernisering van de wetgeving over de keuring van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de wetgeving over de keuring van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen wordt aangepast aan de technische evolutie.

Sinds 1 september 1995 moeten spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen om de drie jaar ter keuring worden aangeboden om de goede werking ervan te controleren. Die technische keuring valt onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), maar is overgedragen aan twee door de minister erkende keuringsdiensten.

Bij een geslaagde keuring wordt een sticker aangebracht op het spuittoestel. Als het toestel niet voldoet bij de keuring wordt aan de eigenaar gevraagd om de nodige afstellingen of herstellingen uit te voeren en zijn spuittoestel op een latere datum opnieuw voor keuring aan te bieden. Het toestel mag niet meer worden gebruikt als het niet binnen vier maanden is goedgekeurd. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het bestaande koninklijk besluit om rekening te houden met de technische evolutie en met een aantal praktische moeilijkheden die door de keuringsdiensten werden vastgesteld.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen