30 nov 2012 18:19

Modernisering van uitzendarbeid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de reglementering van de uitzendarbeid moderniseert. De nieuwe reglementering is het resultaat van jarenlang overleg tussen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad.

Het akkoord dat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hebben gesloten vormt de basis voor het voorontwerp van wet dat de reglementering aanpast aan de behoeften en realiteit van de uitzendsector. De modernisering van de uitzendarbeid concentreert zich op vier thema's:

De aanpassing van de regeling van de informatieverstrekking aan vakbonden
De informatie die de ondernemingen over hun uitzendarbeid aan vakbonden moeten doorgeven, wordt uitgebreid zodat ze een beter zicht krijgen op het gebruik van uitzendarbeid in de onderneming en sneller eventuele problemen op het spoor kunnen komen.

De regeling van de dagcontracten
Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij dezelfde gebruiker zijn toegestaan indien de gebruiker de nood aan dergelijke contracten kan bewijzen.

De 48-urenregel voor de vaststelling van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid wordt afgeschaft
Uitzendkantoren hebben tot twee werkdagen na het begin van de tewerkstelling de tijd om een contract op te stellen. Om de uitzendkracht niet langer in onzekerheid te laten, komt er een stappenplan dat de 48-urenregeling in een eerste fase voor dagcontracten zal afschaffen. In een tweede fase wordt gestreefd naar de volledige afschaffing van de 48-urenregeling.

De invoering en regeling van een motief van instroom
Het motief om werknemers uit de uitzendarbeid in een vaste baan aan te werven wordt toegevoegd aan de geldende motieven die verband houden met de tijdelijke flexibiliteit.  

De modernisering van de uitzendarbeid kadert in het regeerakkoord van 1 december 2011 dat de jobkansen en de jobkwaliteit in de uitzendsector wil verbeteren. Op vraag van de sociale partners zal de nieuwe regeling op 1 april 2013 in werking treden.