18 jul 2020 09:27

Mogelijkheid tot extra beroepsinkomsten voor personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een beperking Nathalie Muylle een voorontwerp van wet goed over de deelname van begunstigden van een inkomensvervangende tegemoetkoming en een leefloon (IVT/LL) aan tijdelijke projecten die hun integratie op de arbeidsmarkt bevorderen.

Het voorontwerp voert experimentele wetgeving in waardoor personen met een handicap kunnen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkeringen. Dit wordt mogelijk gemaakt wanneer ze werken in het kader van een begeleid inschakelingsprogramma, in samenwerking met gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten en de arbeidsbemiddelingsdiensten voor werknemers met een handicap.

Het doel van dit proefproject is de integratie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt te stimuleren door hen de juiste ondersteuning te bieden en een veiliger en voorspelbaarder regelgevend kader voor hun sociale status te creëren. Daarvoor maakt het wetsontwerp een uitzondering voor een vaste periode van maximaal drie jaar op:

  • de leeftijdsgrens van 21 jaar om mensen met een handicap de kans te geven vanaf 18 jaar aan dit experiment deel te nemen
  • de regels voor het in aanmerking nemen van de inkomsten voor de IVT/LL. Het is de bedoeling dat de inkomsten die personen met een handicap in het kader van dit experiment ontvangen, geen invloed hebben op de berekening van hun uitkering
  • de regels over de minimale wekelijkse arbeidstijd voor deeltijdwerkers

Deze uitzonderingen gelden alleen voor personen die deelnemen aan een proefproject voor personen met een handicap dat wordt ondersteund door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG) en hun partners waarmee een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.