24 mrt 2023 18:09

Mogelijkheid tot opeenvolgende wijzigingen van de geslachtsregistratie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de onherroepelijkheid van de aanpassing van de geslachtsregistratie opheft.

Deze opheffing heeft tot gevolg dat elke tweede of volgende procedure tot aanpassing van de geslachtsregistratie kan gebeuren volgens de gewone procedure bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ook de beperking tot voornaamsverandering om transreden tot één keer wordt afgeschaft. Daarbij wordt de voorwaarde geschrapt om een voornaam te kiezen die in overeenstemming is met de innerlijk beleefde genderidentiteit. Er wordt ook verduidelijkt dat de twee procedures (voornaam en geslachtsaanpassing) volledig los staan van elkaar.

Dit wetsontwerp beoogt deels tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof over de Transgenderwet. De mogelijkheid voor de erkenning van non-binaire personen in de geboorteakte zal in een tweede fase worden uitgewerkt.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.