12 feb 2021 17:21

Mogelijkheid tot uitzendarbeid in het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitbreiding van het toepassingsgebied van een koninklijk besluit inzake de mogelijkheid van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft als opdracht er over te waken dat de bevolking, de werknemers en het leefmilieu op een efficiënte manier beschermd worden tegen de gevaren van de ioniserende straling. Het Agentschap telt op dit ogenblik 155 werknemers en het is momenteel niet toegestaan om uitzendkrachten in dienst te nemen. Uitzendwerk kan echter een oplossing bieden voor de behoeften qua werklast.

Om die reden beoogt het ontwerp het toepassingsgebied van een koninklijk besluit van 7 december 2018 uit te breiden tot het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, waardoor aan hen de mogelijkheid wordt geboden om uitzendkrachten in dienst te nemen en zo het beheer van de werklast vergemakkelijken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers