07 okt 2005 17:00

Moslimexecutieve van België

Aanstelling van de nieuwe Moslimexecutive

Aanstelling van de nieuwe Moslimexecutive

De Ministerraad keurde het ontwerp van Koninklijk Besluit goed houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en Minister van Erediensten. De representatieve organen van de Islamitische Eredienst: een noodzakelijke hernieuwing Om de spanningen te verminderen die bestonden in de Moslimexecutieve die bij koninklijk besluit van 4 mei 1999 was aangesteld, werd een voorlopige Executieve aangesteld bij koninklijk besluit van 18 juli 2003. Deze voorlopige Executieve kreeg een mandaat geldig tot en met 31 mei 2004. Haar voornaamste opdracht bestaat erin de toekomstige verkiezingen voor te bereiden met het oog op de hernieuwing van de representatieve organen van de Islamitische eredienst. Na meer dan een jaar van onderhandelingen is gebleken dat deze voorlopige Executieve niet in staat was om binnen de Moslimgemeenschap een consensus te bereiken over die toekomstige verkiezingen. Zodoende heeft het parlement de wet van 20 juli 2004 gestemd waarbij voorzien werd in de organisatie van algemene verkiezingen. Die kwam in handen te liggen van een onafhankelijke Commissie, samengesteld uit twee magistraten emeriti en uit twee leden van de Moslimgemeenschap. Deze verkiezingen hadden plaats op 20 maart 2005. Op basis van de resultaten werd een Algemene Vergadering van de Moslims van België samengesteld op 26 april 2005. Deze Algemene Vergadering heeft in afwachting van de installatie van een vernieuwde Moslimexecutieve het beheer van de “temporalia” (het seculiere) van de Islamitische eredienst waargenomen. De Vergadering heeft op 2 oktober 2005 de zeventien leden, die titularis zullen zijn van een mandaat in de Moslimexecutieve, verkozen en de namen van deze leden meegedeeld aan de Minister van Justitie op 5 oktober 2005. Een nieuwe structuur voor de Executieve, geënt op het federale model De stemming ging samen met de goedkeuring van een resolutie van de Algemene Vergadering van de Moslims van België, waarin rekening wordt gehouden met de federale dimensie van de Moslimgemeenschap. Deze resolutie verduidelijkt inderdaad dat de Moslimexecutieve voortaan bestaat uit een Nederlandstalig en een Franstalig college, elk voorgezeten door een Vice-Voorzitter, waarbij de Voorzitter van de Executieve zelf zal instaan voor de cohesie van de beslissingen genomen in naam van de Executieve van de Moslims van België. Het Franstalig College heeft als Vice-Voorzitter de Heer Kissi Benjelloul en bestaat uit: 1. ADAHCHOUR Mohamed, 2. AKHTAR Imarn, 3. AYDOGDU Atila, 4. BEYAZGUL Coskun, 5. DELIALIOGLU Adnan, 6. JARFI Hassan, 7. KILIC Muhittin, 8. KISSI Benjelloul, 9. SHAQIRI Elhami. Het Nederlandstalig College heeft als Vice-Voorzitter mevrouw Düzgün Hacer en bestaat uit: 1. BEN ABDELLAH Abdelhay, 2. DÜZGÜN Hacer, 3. EL MASSOUDI M’hamed, 4. KALAAI Mouloud, 5. KARANFIL Mehmet Sedik, 6. KONAK Erkan, 7. QURECHI Iqbal Ahmed, 8. ULUSOY Hüseyin. Het Voorzitterschap van de Executieve zal worden opgenomen door de heer Beyazgul Coskun. De leden van de Algemene vergadering van de Moslims van België hebben ook de wens uitgedrukt om een nauwe band tussen deze Algemene vergadering en de Executieve te hebben, die zich slechts zal kunnen concretiseren door de aanneming van een reglement van intern orde dat de werking van deze twee organen van de Islamitische eredienst regelt.