31 mei 2021 08:51

Naburige rechten van het artistiek personeel van het Nationaal Orkest van België - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van de Federale Culturele Instellingen Sophie Wilmès, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de naburige rechten van het artistiek personeel van het Nationaal Orkest van België.

Dit ontwerp, aangepast na het advies van de Raad van State, regelt de vergoedingen voor alle naburige rechten voor de exploitatie van opnames van het Nationaal Orkest van België. Concreet worden volgende zaken geregeld: 

  • de media-uitingen waarvoor een forfaitaire vergoeding afgesproken is. Voor deze prestaties wordt een naburig recht voorzien van 600 euro per jaar voor 25 opnamesessies onafhankelijk van de aard van de verspreiding, behalve voor degenen die geen volledig jaar hebben gepresteerd. In dat geval zal de vergoeding 24 euro per prestatie bedragen. Een verspreiding via diverse kanalen van dezelfde opname wordt slechts een keer vergoed. Er is een uitzondering voor de telling voorzien van opname en verspreiding door televisie
  • de vergoeding voor een fonografische opname in studio-condities. Daarvoor wordt 3.000 euro betaald per afgewerkte opname. Er wordt een aparte regeling voorzien voor de Koningin Elisabethwedstrijd
  • de vergoeding voor producties met commerciële partners voor onder andere soundtracks van films en videospelen die niet onder de forfaitaire regeling vallen
  • een aantal gevallen die geen aanleiding geven tot een bijkomende vergoeding

Er is voor gezorgd dat het ontwerp verenigbaar is met de Europese wetgeving en dat de verschillen tussen muzikanten met en zonder vaste benoeming zijn opgeheven om alle muzikanten op gelijke voet te behandelen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.