17 mei 2024 20:12

Nadere regels en werkingskosten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die respectievelijk het jaarlijks maximumbedrag van de werkings- en secretariaatskosten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen en de nadere regels en werkingskosten van de Commissie en haar vast secretariaat vastleggen.

De Commissie voor nucleaire voorzieningen kreeg door haar oprichtingswet van 12 juli 2022 aanzienlijk meer verantwoordelijkheden toegewezen zoals de analyse van de impact van de kapitaalsbeslissingen van de kernexploitant, het nagaan van de garanties voor de leningen, meer prudentieel toezicht via verruimde informatieverplichtingen voor de kernexploitant en de kernprovisievennootschap, de mogelijkheid om sancties op te leggen, etc. Bovendien zal de Commissie ook het prudentieel toezicht op Hedera als opdracht worden toegewezen en zal zij bijkomende taken zoals de evaluatie van de verdere vrijgave van de niet-Europese activa van de kernexploitant moeten evalueren.

De twee ontwerpen van koninklijk besluit vervangen de huidige uitvoeringsbesluiten die werden genomen in uitvoering van de wet 11 april 2003.

Het eerste ontwerp voorziet een verhoging van het jaarlijks maximaal bedrag van de werkings- en secretariaatskosten van de Commissie tot twee miljoen euro, geldend vanaf het jaar 2025. Hierbij dient worden opgemerkt dat dit jaarlijks maximaal bedrag niet elk jaar volledig zal gebruikt worden en dat een jaarlijkse begroting wordt opgesteld in functie van de noden, waarover eveneens, jaarlijks, de goedkeuring aan de minister wordt gevraagd.

Het tweede ontwerp vervangt het voorgaande besluit van 30 januari 2019 betreffende de modaliteiten en werkingskosten van de Commissie. Er worden onder meer een aantal regels verduidelijkt en er wordt aansluiting gezocht bij de huidige werking van de Commissie waarbij de vergoedingen worden aangepast aan de verantwoordelijkheden van de leden en de werklast die de vergaderingen van de Commissie, alsook van de bijkomende vergaderingen met derden die nodig zijn om de dossiers te kunnen voorbereiden, met zich meebrengen. De totale vergoeding per lid of voor de voorzitter wordt begrensd met een jaarlijks maximumbedrag.

Het eerste ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Het tweede ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het jaarlijks maximumbedrag der werkings- en secretariaatskosten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de nadere regels en werkingskosten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen en haar vast secretariaat.