03 jun 2005 17:00

Nationaal comité voor de Energie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de ontbinding van het Nationaal Comité voor de Energie.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de ontbinding van het Nationaal Comité voor de Energie.

Het ontwerp ontbindt het Nationaal Comité voor de Energie (*) en regelt de overdracht van zijn bevoegdheden, personeel, goederen, rechten en verplichtingen. Het wordt voor advies aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en aan de Raad van State voorgelegd. (*) voorzien in artikel 34 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elketriciteitsmarkt.