24 dec 2021 09:15

Nationaal coördinatiecentrum voor de cyberbeveiliging op Europees niveau

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van een Nationaal Coördinatiecentrum in het kader van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging.

Het ontwerp strekt ertoe de Verordening (EU) 2021/887 tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en van het Netwerk van nationale coördinatiecentra uit te voeren. De opdracht van het kenniscentrum en het netwerk is onder meer de Unie te helpen om haar leiderschap en strategische autonomie op het gebied van cyberbeveiliging te versterken door het behoud en de ontwikkeling van de onderzoeks-, academische, maatschappelijke, technologische en industriële capaciteiten.

De Europese verordening bepaalt dat elke lidstaat een nationaal coördinatiecentrum moet aanduiden dat over de noodzakelijke administratieve capaciteit bezit, over industriële, technologische en onderzoeksdeskundigheid op het gebied van cyberbeveiliging beschikt of er toegang toe heeft, en effectief  in  dialoog kan gaan en kan samenwerken met de industrie, de  overheidssector en de onderzoeksgemeen­schap. Daarnaast moet het bijdragen tot de bevordering en verspreiding van onderwijsprogramma’s op het gebied van cyberbeveiliging.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt er dus toe om het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) aan te duiden als nationaal coördinatiecentrum. Het CCB beschikt over relevante deskundigheid op het gebied van cyberbeveiliging en staat al in voor het toezicht op, de coördinatie van en de controle op de uitvoering van de Belgische strategie inzake cyberbeveiliging, de coördinatie tussen de betrokken diensten en overheden, maar ook tussen de overheid en de privésector of de wetenschappelijke wereld, de coördinatie van de Belgische vertegenwoordiging op internationale cyberbeveiligingsfora, de opvolging van de internationale verplichtingen en het uitdragen van het nationale standpunt inzake cyberbeveiliging, alsook het informeren en sensibiliseren van de gebruikers van informatie- en communicatiesystemen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België