23 apr 2015 15:35

Nationaal hervormingsplan 2015

Op voorstel van eerste minister Charles Michel keurt de ministerraad het nationaal hervormingsplan 2015 goed. 

Dit nationaal hervormingsprogramma bevat de maatregelen die de federale regering en de regeringen van de deelgebieden de laatste 12 maanden hebben genomen en die gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma van 2011. Deze doelstellingen worden bevestigd. De meest recente indicatoren wijzen meestal op een bemoedigende evolutie en in sommige gevallen zijn de reeds zeer ambitieuze doelstellingen zelfs overschreden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de indicatoren inzake voortijdig schoolverlaten, broeikasgasemissies en hernieuwbare energie.

De regeringen bevestigen eveneens het belang om de werkgelegenheidsdoelstellingen uit het nationaal hervormingsprogramma te bereiken, als noodzakelijke voorwaarde om alle inwoners een degelijke levenskwaliteit te garanderen en om de toekomst van de jonge generaties te verzekeren. Ook armoedebestrijding blijft voor deze regering een prioriteit. Daarom wijdt de federale regering een aanzienlijk deel van haar inspanningen aan het herstel van de economische activiteit en de versterking van het concurrentievermogen, om de economische groei en de duurzame werkgelegenheid te bevorderen en de groei te ondersteunen.

Het Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance zal volledig worden uitgevoerd en uitgebreid. De regering heeft zich er met name toe verbonden om tegen het einde van deze legislatuur de loonhandicap die sinds 1996 met de buurlanden is ontstaan volledig weg te werken. Op dezelfde wijze heeft de regering een aantal maatregelen genomen om de financiering van de micro-ondernemingen en de kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen.

De staatshervorming die vanaf juli 2014 is ingezet, heeft geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van de bevoegdheden van de gewesten en de gemeenschappen, waardoor een goede samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten en de gemeenschappen des te belangrijker wordt. Alles zal in het werk worden gesteld om deze samenwerking te ondersteunen, met respect voor eenieders bevoegdheden, om de efficiëntie van het land te vergroten. 

Dit programma is dan ook de vrucht van de intensieve samenwerking tussen de federale regering en de gewest- en gemeenschapsregeringen. De sociale partners en het maatschappelijk middenveld werden bij de uitwerking ervan betrokken.