20 apr 2012 19:51

Nationaal hervormingsprogramma

Het nationaal hervormingsprogramma bevat de maatregelen die de federale regering en de regeringen van de gewesten en de gemeenschappen de afgelopen 12 maanden hebben genomen om de doelstellingen van het nationaal hervormingsprogramma van april 2011 te halen op het vlak van tewerkstelling, onderzoek en innovatie, onderwijs, opleiding, energie en maatschappelijke integratie.

De ambitieuze doelstellingen van het nationaal hervormingsprogramma van 2011 worden bevestigd,niettegenstaande de economisch moeilijke omstandigheden. De laatst geobserveerde indicatoren geven aan dat de evoluties in de goede richting gaan en dat de evoluties voor een aantal van die indicatoren beter zijn dan de al zeer ambitieuze doelstellingen.

In dit nationaal hervormingsprogramma wordt gewaakt over een evenwichtige behandeling van de doelstellingen uit Europa 2020 en de antwoorden op de landenspecifieke aanbevelingen. Tegelijk wordt aandacht geschonken aan de engagementen die België nam in antwoord op het Euro Plus-pact en aan de door de Raad gesteunde prioriteiten van de Europese Commissie in de Annual Growth Survey van november 2011.

De regeringen bevestigen ook het belang van het bereiken van de erkgelegenheidsdoelstellingen uit het nationaal hervormingsprogramma, een noodzakelijke voorwaarde om aan alle inwoners een degelijke levenskwaliteit te garanderen en om de toekomst van de jonge generaties te verzekeren.
Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen de federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen. De sociale partners en het middenveld werden ook betrokken bij de opmaak van het nationaal hervormingsprogramma. Zij hebben hun eigen werkzaamheden die verband houden met dit programma opgelijst in een document dat ook aan de Europese Commissie wordt overgemaakt.